DIATERMIA KRTKOFALOWA PDF

Author: Kagami Vile
Country: Iceland
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 20 August 2004
Pages: 111
PDF File Size: 8.47 Mb
ePub File Size: 16.99 Mb
ISBN: 958-9-78611-170-6
Downloads: 36171
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoosida

W wodzie poruszajcej si oprcz cinienia statycznego hydrostatycz-nego wystpuje rwnie cinienie dynamiczne hydrodynamicznektreodpowiada energii kinetycznej jednostki objtoci poruszajcej si wody: Parafinmona uywa wielokrotnie krtiofalowa oczyszczeniu i wyjaowieniu w tem-peraturze do C. W kpieli zimnej natomiast, w fazie rozszerzenia naczykrwiononych skry, czynno serca jest zwolniona.

W zalenoci od rodzajuzastosowanej metody, ozibienie tkanek zachodzi drog przewodzenia lubprzenoszenia ich energii cieplnej do uytego w danej metodzie rodowiskaozibiajcego o odpowiednio niskiej temperaturze. Granic t okrela si nazw wartoci progowej tolerancji tkanki, ktrejmiar jest ilo energii dostarczonej w okrelonym czasie.

W fazie tej zwiksza si rwniewydzielanie gruczow bony luzowej drg oddechowych. Omwione rodzaje promieniowania elektromagnetycznego powstajw wyniku zmian zachodzcych w atomach lub drobinach emitujcego jeciaa. Pamita jednak naley, e postpowanie takie wymaga duej ostronocioraz dokadnej znajomoci stanu oglnego osoby poddanej intensywnemuzabiegowi cieplnemu.

Zbiorniki te s wyposaone w urzdzenia o napdziemechanicznym, wprawiajce wod w ruch wirowy. Cinienie statyczne i dynamiczne wody odgrywaj wan rol w zabie-gach wodoleczniczych.

Czynnik ten zaley od reakcji fotochemicznychzachodzcych w tkankach pod ortkofalowa promieni nadfioletowych. Std dowiatolecznictwa zalicza si rwnie wykorzystanie do celw leczniczychpromieniowania sonecznego, czyli helioterapi.

Musz oneby jednak powanie traktowane u osb z chorob wiecow, czynadcinieniem, u ktrych ekspozycja na zimno diaternia wyzwoli bledawicowe, czy te znaczny wzrost cinienia krwi. Nie moeby ona zbyt wysoka, krt,ofalowa w trakcie wykonywania wicze czynnychchory wytwarza ciepo. Naoon na skr warstw parafiny owija si38dokadnie papierem woskowym, ceratk lub foli plastykow i ciepymkocem. Okady rozgrzewajce w zalenoci od szybkoci wysychania zmienia si po upywie godzin.

Related Posts (10)  EL NAHAR ALGERIE PDF

Czynno wydzielnicza nerek zaley odintensywnoci bodca cieplnego; przy znacznym przegrzaniu ulega onazmniejszeniu.

Kpiel wykonuje si w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu, doktrego doprowadza si par wodn przez rury znajdujce si podawkami. Sygna odniesienia Tse t moe by modyfikowany przezinformacje z zewntrz ukadu, np. Wszystkie te metody polegaj albo diaermia rejestracji pewnychzjawisk fizycznych zachodzcych w ustroju, albo te na badaniu jegoodczynw na bodce fizyczne. Ze wzgldu na uciliwoci zwizanez wykonaniem tego rodzaju zabiegw s one obecnie rzadko stosowane.

SaunaJest to zabieg fizykalny powszechnie stosowany zarwno do celwhigienicznych, jak i leczniczych. Kontynuacj odkry Galvaniego stanowiy prace E. Systematyczne stosowanie sauny pobudza wy-dzielanie wewntrzne, szczeglnie hormonw kory nadnerczy. Choroby serca i naczy, choroby nerek, niedokrwi-sto, nerwice, nerwoble.

Urzdzenie do natrysku nasia-dowego wg Jankowiaka. Zabiegi te wykonuje si gwniew chorobach przemiany materii, nerwicach oraz w celach wzmacniajcych i hartujcych. Dotychczasowe krtkofalpwa wskazuje na skutecznotej terapii w przewlekych zapaleniach staww. Dugo fali promienio-wania emitowanego przez ogrzane ciao jest zgodnie z prawem Viena odwrotnie proporcjonalna do jego temperatury bezwzgldnej.

Tadeusz Mika – Fizykoterapia

Bezporednio po zdjciuokadu parafinowego skra jest spocona, blada i gorca, po czym szybkoulega zaczerwienieniu w wyniku roszerzenia naczy. Dalsze postpowanie nie odbiega od podanego uprzednio. W czasie kpieli chory powinienwykonywa energiczne ruchy i rozciera ciao w celu przypieszeniaodczynu naczyniowego.

Related Posts (10)  DTA143 TRANSISTOR PDF

Cay system regulacyjny oparty jest na licznych sprzeniach zwrotnychmidzy ukadami ustroju i zapewnia stao temperatury jego czci26rdzennej. W kolejnejfazie wystpuje skurcz naczy, a nastpnie kolejne ich rozszerzenie. Wykorzystywanie przez czowieka od niepamitnych czasw leczniczegowpywu wody znajduje swj wyraz u rnych ludw w przetrwaych dodnia dzisiejszego obrzdach krtofalowa zwyczajach rytualnych, bdcych echemdawnych, zapomnianych metod leczniczych.

Wanym czynnikiem mechanicznym, dziaajcym na ustrj w kpieli,jest opisany prawem Archimedesa wypr wody, zwany rwnie wyporemhydrostatycznym;gdzie: Niewydolno krenia, choroba nadcinieniowa,stany wyniszczenia, skonno do krwawie, stany chorobowe w okresieostrym.

Tadeusz Mika – Fizykoterapia

Zabiegi wodolecznicze wpywaj rwnie na prdko przepywu krwi,ktra zwiksza si w kpieli ciepej, a zmniejsza w kpieli zimnej. Prcz tego pukania jelita ciepwod stosuje si w kamicy nerkowej w celu uatwienia wydalenia zogw, w stanach zapalnychpcherza moczowego i w przewlekych zapaleniach narzdu rodnego.

Kpiele zimne i chodne wykonuje si w specjalnych wan-nach, zwykle drewnianych, lub basenach.